185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION

തേയില ഇട്ടു വെന്ത വെള്ളത്തില്‍ ഉപ്പു ചേര്‍ത്തു ചെറുചൂടോടെ കവിള്‍ക്കൊള്ളുക.

ദിവസം പല വട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കുക. 

185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION
185 | തൊണ്ടയില്‍ അണുബാധ | THROAT INFECTION

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only