309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS

309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS
309 | തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങള്‍ | THYROID DISORDERS
 • ഇലഞ്ഞിത്തോല് ഇരുമ്പു തൊടാതെ കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ചു പുറമേ പുരട്ടുക
 • കച്ചോലത്തിന്‍റെ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുക
 • കാഞ്ഞിരത്തിന്‍റെ വേരിന്‍മേല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച് എണ്ണ കാച്ചി നെറുകയില്‍ വെയ്ക്കുക. പുറമേ പുരട്ടുക.
 • ചെറുകടലാടി, നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്ഇവ മൂന്നും സമം ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍ സേവിക്കുക.
 • ഗോമൂത്രം വറ്റിച്ച് അല്‍പ്പം മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗുളികയാക്കി കൊടുക്കുക.
 • രസഗന്ധിമെഴുക് നല്ലതാണ്.
 • ഗുല്‍ഗുലു ശുദ്ധി ചെയ്തത്, ഗുല്‍ഗുലുതിക്തകാരിഷ്ടം എന്നിവ നല്ലതാണ് (ഗുല്‍ഗുലു ചേര്‍ന്ന മരുന്നുകള്‍ മിക്കവാറും എല്ലാം നല്ലതാണ്)

305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും ഈ ഔഷധങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

പുറമേ ലേപനത്തിന്:

 • ഇലഞ്ഞിത്തോല് ഇരുമ്പു തൊടാതെ അടര്‍ത്തിയെടുത്ത്‌, കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക.
 • കച്ചോലത്തിന്‍റെ ഇല അരച്ചു പുരട്ടുക
 • കാഞ്ഞിരത്തിന്‍റെ വേരിന്മേല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച്, എണ്ണ കാച്ചി ആ എണ്ണ നിറുകയില്‍ വെക്കുക; പുറത്തു പുരട്ടുക

ഉള്ളില്‍ കഴിക്കാന്‍

 • നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്‌, ചെറുകടലാടി ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍സേവിക്കുക
 • ഗോമൂത്രം വറ്റിച്ച് അല്‍പ്പം മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഗുളികയാക്കി സേവിക്കുക
 • ഗുല്‍ഗുലുതിക്തകാരിഷ്ടം, രസഗന്ധിമെഴുക്, ഗുല്‍ഗുലു ശുദ്ധിചെയ്തത്, ഗുല്‍ഗുലു ചേര്‍ന്ന മിക്കവാറും മരുന്നുകള്‍ എന്നിവ നല്ലതാണ്. വൈദ്യോപദേശം അനുസരിച്ചു സേവിക്കുക.
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS
305 | തൈറോയിഡ് | THYROID DISORDERS

177 | തൈറോയിഡ് | THYROID

ചെറുകടലാടി, നിലമ്പരണ്ട, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ് – ഇവ മൂന്നും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍ സേവിച്ചാല്‍ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ശമിക്കും.

176 | തൈറോയിഡ് | THYROID
176 | തൈറോയിഡ് | THYROID

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only