245 | തീപ്പൊള്ളല്‍ | BURN

ഞാവലിലയുടെ നീര് സമം കടുകെണ്ണ ചേര്‍ത്ത്, അതില്‍ ഞാവലില അരച്ച് കലക്കന്‍ ചേര്‍ത്ത് കാച്ചിയരിച്ചെടുത്ത എണ്ണ തീപ്പൊള്ളലേറ്റാല്‍ പുരട്ടാന്‍ അത്യുത്തമമാണ്. പൊള്ളി വെന്തുപോയ തൊലി വീണ്ടും ഉണ്ടായിവരും.

(ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ കൊണ്ട് വെന്തുപോയ തൊലി വീണ്ടും ഉണ്ടാകാന്‍ പ്രയാസമാണ്)

245 | തീപ്പൊള്ളല്‍ | BURN
245 | തീപ്പൊള്ളല്‍ | BURN