90 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS

മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ സമൂലം കള്ളൂറലില്‍ അരച്ചു പുരട്ടുക. പുരട്ടുന്നതിന് മുന്‍പ് ത്വക്കിന്‍റെ പ്രതലം ചൂടാക്കണം.

FOR TONSILLITIS
FOR TONSILLITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.
Dr KC Balram Bangalore