262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS

മുരിങ്ങയുടെ തളിരില ഉപ്പു ചേര്‍ത്തരച്ചു തോരെത്തോരെ കഴുത്തില്‍ പുറംപടയിടുക.

കട് ഫലാദി കഷായം അല്ലെങ്കില്‍ ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം ഉള്ളില്‍ കഴിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്.

262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS
262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS