148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS

കൂവളത്തില പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുകയും കണ്ണില്‍ ഇറ്റിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ചെങ്കണ്ണ് മാറും.

148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS
148 | ചെങ്കണ്ണ് | CONJUNCTIVITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only [ Swami Nirmalananda Giri Maharaj ]