259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA

കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേയ്ക്ക് കാഴ്ച്ചാസിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക് നാഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ കേടുപാടുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഗ്ലോക്കോമ (Glaucoma). ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്ന കണ്ണിന് അന്ധതയുണ്ടാക്കും.

കറുത്ത മുട്ടനാടിന്‍റെ കരള്‍ കഞ്ഞുണ്ണിനീരില്‍ എഴാവര്‍ത്തി പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചു നിത്യവും കഴിക്കുക.

259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA
259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA
Advertisements