161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS

മുളയുടെ വേര് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതും പൊടിച്ച കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത് എണ്ണ കാച്ചി തേച്ചാല്‍ കഴുത്തുവാതം ശമിക്കും

161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS
161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.