341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം
341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

കടുക്ക, കറുത്ത എള്ള്, കരിഞ്ചീരകം, ജീരകം എന്നിവ ഓരോന്നും ശീലപ്പൊടിയാക്കി, നാലും തുല്യഅളവില്‍ എടുത്തു ആവശ്യത്തിനു പാല്‍ ചേര്‍ത്തു ലേപമാക്കി നിത്യം പുരട്ടിയാല്‍ കരിമംഗല്യം മാറും.