166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍

എല്ലാത്തരം കണ്ഠമുഴകളും മാറാന്‍ ഇലഞ്ഞിത്തോല്‍ അരിക്കാടിയില്‍ അരച്ചു ലേപനം ചെയ്യുക

166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍
166 | കണ്ഠമുഴകള്‍ | കഴുത്തില്‍ വരുന്ന മുഴകള്‍

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.