104 | ഇന്ദ്രലുപ്തം | ALOPECIA

വട്ടത്തില്‍ തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു രോഗം ആണ് ഇന്ദ്രലുപ്തം (ALOPECIA).

കടുക്, ദേവതാരം, എള്ളെണ്ണ ഇവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ പന്തത്തൈലം പുരട്ടിയാല്‍ മുടി കിളിര്‍ത്തുവരും.

പന്തത്തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം : ദേവതാരവും കടുകും ചേര്‍ത്ത് ചതച്ച് പന്തമായി കിഴി കെട്ടുക. എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ച് പന്തം കത്തിക്കുക. പന്തം കത്തിത്തീരും വരെ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പന്തം കത്തിത്തീരുമ്പോള്‍ നിര്‍ത്തുക.

ദേവതാരം അങ്ങാടിമരുന്നുകടയില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും. തടിക്കഷണങ്ങള്‍ ആയാണ് കിട്ടുക.

FOR ALOPECIA
FOR ALOPECIA

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.