249 | ആണിരോഗം | PLANTAR WARTS

249 | ആണിരോഗം | PLANTAR WARTS
249 | ആണിരോഗം | PLANTAR WARTS

ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോമ വൈറസ്‌ (Human Papiloma Virus / HPV) ബാധ മൂലമാണ് ആണിരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ആണിരോഗബാധയുള്ള ഭാഗത്ത് എരിക്കിന്‍റെ കറ ഒഴിച്ചാല്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് രോഗം പൂര്‍ണ്ണമായും ഭേദമാകും.

വൃത്തിയില്ലായ്മയുടെ ഫലമായാണ്‌ പലപ്പോഴും ആണിരോഗത്തിന്‍റെ അണുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ കടന്നുകൂടുന്നത്. ചെരുപ്പില്ലാതെ പൊതുശൌചാലയങ്ങള്‍, പൊതുകുളിമുറികള്‍, പൊതുനിരത്തുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാദരക്ഷകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, കാലിലെ മുറിവുകള്‍ അടച്ചുകെട്ടി വെയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ക്കൂടിയൊക്കെ രോഗം പകരുന്നത് തടയാം.