174 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS

കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അഭിഷ്യന്ദം (കൃഷ്ണമണി യ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വീക്കം)

അത്തിപ്പാല്‍ കണ്ണില്‍പ്പുരട്ടിയാല്‍ അഭിഷ്യന്ദം മാറും.

173 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS
173 | അഭിഷ്യന്ദം | UVEITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only