19 | അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് | APPENDICITIS

100 മില്ലി ലിറ്റര്‍ വാഴപ്പിണ്ടി നീരില്‍ 3 കൂവളത്തില അരച്ച് ദിനവും കഴിച്ചാല്‍ അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് മാറും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR  APPENDICITIS
FOR APPENDICITIS