26 | മൂത്രാശയഅണുബാധ | URINARY TRACT INFECTION

കൂവപ്പൊടിയും പൂജാകദളിപ്പഴവും ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ മൂത്രാശയഅണുബാധയ്ക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും.
Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

 FOR URINARY TRACT INFECTION
FOR URINARY TRACT INFECTION