342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN
342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

കാളയുടെ കൈപ്പ സമം തേന്‍ ചേര്‍ത്തു നന്നായി മിശ്രിതമാക്കി അതിന്‍ തെളി കാല്‍മുട്ടില്‍ തോരെത്തോരെ പുരട്ടുക. കാളയുടെ പിത്താശയദ്രവത്തിനെയാണ് കൈപ്പ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s