341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം
341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

കടുക്ക, കറുത്ത എള്ള്, കരിഞ്ചീരകം, ജീരകം എന്നിവ ഓരോന്നും ശീലപ്പൊടിയാക്കി, നാലും തുല്യഅളവില്‍ എടുത്തു ആവശ്യത്തിനു പാല്‍ ചേര്‍ത്തു ലേപമാക്കി നിത്യം പുരട്ടിയാല്‍ കരിമംഗല്യം മാറും.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: