328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders

328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders

328 | വൃക്കരോഗങ്ങൾ | Kidney Disorders

കൃതഹസ്തനായ ഒരു വൈദ്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ പഥ്യത്തോടെ ഈ ഔഷധം നിശ്ചിതകാലം സേവിച്ചാൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്ന മർത്ത്യന് വൃക്ക മാറ്റിവെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടാം.

അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്:

“പഥ്യാ ശതദ്വയാന്മൂത്ര
ദോണേനാമൂത്ര സംക്ഷയാത്
പക്വാത് ഖാദേത് സമധൂനീ
ദ്വേദോഹന്തി കഫോത്ഭവാൻ
ദുർന്നാമ കുഷ്ഠാശ്വയഥു
ഗുല്മ മേദോഹര കൃമീൻ
ഗ്രന്ഥ്യർബുദ പചീസ്ഥൗല്യ
പാണ്ഡുരോഗാഢ്യ മാരുതാൻ”

അരിച്ചെടുത്ത 16 ഇടങ്ങഴി ഗോമൂത്രത്തിൽ, 200 കടുക്ക ഇട്ട് ഗോമൂത്രം മുഴുവനും വറ്റും വരെ പചിച്ച്, ചൂട് ആറുമ്പോൾ തേൻ ചേർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു നേരം രണ്ട് കടുക്ക വീതം എടുത്ത് കുരു കളഞ്ഞ് സേവിക്കണം. ഈ യോഗത്തിൽ കടുക്ക ഒന്നിന് ഒന്നേകാൽ തുടം – അഞ്ച് ഔൺസ് – ഗോമൂത്രം എന്ന കണക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ട്.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s