321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്

321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്
321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്

നാടന്‍ ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്ക് വെട്ടി കണ്ണു തുരന്ന്
ഉള്ളില്‍ ഒരു പിടി ഇല്ലിനക്കരിയും അല്‍പ്പം കോലരക്കും ഇട്ട്,
ഉള്ളിലെ വെള്ളം വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുംവരെ ചൂടാക്കി,
തണുപ്പിച്ച്, അരിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുക. രക്തമുണ്ടാകും. അനീമിയ മാറും.

നാടന്‍ ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഗൌളീഗാത്രം ചെന്തെങ്ങല്ല.

കരിക്കിന്‍റെ തൊണ്ടു കളയാതെ മുകള്‍ഭാഗം വെട്ടിമാറ്റി വേണം എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചട്ടിയില്‍ മണല്‍ ഇട്ട് കരിക്ക് വെച്ച്, ചട്ടി ചൂടാക്കിയാല്‍ കരിക്കിനുള്ളിലെ വെള്ളം ചൂടാകും. ഉള്ളിലെ വെള്ളം തിളച്ച് ചുവന്ന നിറമാകുന്നതു വരെ ചൂടാക്കണം.

ഇല്ലിനിക്കരി അഥവാ പുകയിറ വിറകു കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളകളില്‍ ലഭിക്കും. പ്ലാവ് പോലെയുള്ള നാടന്‍ മരങ്ങളുടെ വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇല്ലിനക്കരി ഉത്തമം. കോലരക്ക് അങ്ങാടിക്കടയില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: