318 | ചെവിയില്‍ വേദന | Ear Pain

318 | ചെവിയില്‍ വേദന | Ear Pain
318 | ചെവിയില്‍ വേദന | Ear Pain

 

ചുവന്ന മുളകിന്‍റെ ഞെട്ടും ഉള്ളിലെ കുരുക്കളും കളഞ്ഞ് അതില്‍ അല്‍പ്പം നല്ലെണ്ണ എടുത്ത് തീയില്‍ ചെറുതായി ചൂടാക്കി വാലിനു ദ്വാരമിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി എണ്ണ ചെവിയില്‍ ഇറ്റിച്ചാല്‍ ചെവിവേദന മാറും.
അല്‍പ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകാച്ചി ചെറുചൂടോടെ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ചെവിയില്‍ ഇറ്റിച്ചാല്‍ ചെവിവേദന മാറും.

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “318 | ചെവിയില്‍ വേദന | Ear Pain”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s