315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness

  • ദിവസവും ഓരോ നാടന്‍ കോഴിമുട്ട മാതളനാരങ്ങാ (ഡാഡിമാതളം | Pomegranate | അനാര്‍) ചേര്‍ത്ത് അടിച്ചു മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക
  • ത്രിഫലാചൂര്‍ണ്ണം നെയ്യും തേനും അസമയോഗത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക
315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness
315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness

Author: Anthavasi

The Indweller

4 thoughts on “315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness”

    1. ത്രിഫലചൂര്‍ണ്ണം മിക്കവാറും കടകളില്‍ കിട്ടും. തേനും നെയ്യും ഒരേ അളവില്‍ എടുക്കരുത്.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: