312 | ആര്‍ത്തവത്തകരാറുകള്‍ | Menstrual Irregularities

കൃത്യസമയത്ത് ആര്‍ത്തവം സംഭവിക്കാതെയിരുന്നാല്‍, ചെമ്പരത്തിയുടെ (Hibiscus) നാളെ വിരിയാന്‍ പാകത്തിലുള്ള അഞ്ചു മൊട്ടുകള്‍ പറിച്ച്, നന്നായി അരച്ച്, അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തില്‍ (അരിക്കാടി) മൂന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു ദിവസം കഴിച്ചാല്‍ ആര്‍ത്തവം ഉണ്ടാകും.

312 | ആര്‍ത്തവത്തകരാറുകള്‍ | Menstrual Irregularities
312 | ആര്‍ത്തവത്തകരാറുകള്‍ | Menstrual Irregularities

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “312 | ആര്‍ത്തവത്തകരാറുകള്‍ | Menstrual Irregularities”

  1. കഴുത്തിൽ,കക്ഷത്തിൽ കറുത്ത കളർ വരുന്ന അവസ്ഥക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി ??? പ്രമേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ആക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: