307 | പിത്താശയക്കല്ല് | Gall Bladder Stone

307 | പിത്താശയക്കല്ല് | Gall Bladder Stone
307 | പിത്താശയക്കല്ല് | Gall Bladder Stone

കൊഴിഞ്ഞിലിന്‍റെ ഇലയുടെ നീര് തേന്‍ ചേര്‍ത്ത് മുടങ്ങാതെ കുറച്ചു നാള്‍ കഴിച്ചാല്‍ പിത്താശയക്കല്ലുകള്‍ പോകും.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: