301 | മുലപ്പാല്‍ ഉണ്ടാകാന്‍

301 | മുലപ്പാല്‍ ഉണ്ടാകാന്‍
301 | മുലപ്പാല്‍ ഉണ്ടാകാന്‍

പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക്‌ മുലപ്പാല്‍ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകാന്‍ പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

  • ഇരട്ടിമധുരം പാലില്‍ അരച്ചു കലക്കി പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്തു കുടിക്കുക
  • ചെന്നെല്ലരി വറുത്തു പൊടിച്ചു പാലില്‍ കലക്കി സേവിക്കുക
  • പാല്‍മുതക്കിന്‍കിഴങ്ങ് അരച്ചുണക്കിപ്പൊടിച്ചപൊടി പാലില്‍ കലക്കി സേവിക്കുക.

യഷ്ടീമധുകസംയുക്തം ഗവ്യം ക്ഷീരം സശര്‍ക്കരം |
പീത്വാ ധാത്രീ ഭവേത് ഭൂരിസ്തന്യപൂര്‍ണ്ണപയോധരാ ||

ദുഗ്ദ്ധേന സൂതയാ പീതം ശാലിതണ്ഡുലജം രജഃ
വിദാരീകന്ദചൂര്‍ണ്ണം വാ പ്രഭവേല്‍ സ്തന്യവൃദ്ധയേ ||

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s