295 | വാജീകരണം | ശുക്ലക്ഷയം | ബലക്കുറവ്

  • അരയാലിന്‍റെ വേര്, കായ, തളിര്, തൊലി ഇവ നാലുമിട്ടു കുറുക്കിയ പാലില്‍ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ ശുക്ലവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും.
  • നെയ്യില്‍ പത്തിരട്ടി പാലും ശതാവരി രസവും ചേര്‍ത്ത് കല്‍ക്കത്തിന് ഇരട്ടിമധുരവും തിപ്പലിയും അരച്ചു കലക്കി കാച്ചി പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ ലൈംഗികശേഷി വര്‍ദ്ധിക്കും
295 | വാജീകരണം | ശുക്ലക്ഷയം | ബലക്കുറവ്
295 | വാജീകരണം | ശുക്ലക്ഷയം | ബലക്കുറവ്

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “295 | വാജീകരണം | ശുക്ലക്ഷയം | ബലക്കുറവ്”

  1. ലൈംഗിക ശേഷിയും ബലവും കിട്ടാനും ബീജത്തിന്റെ motlitty.കൂട്ടാനും എന്ത് കഴിക്കണം

    Like

  2. ലൈംഗിക ശേഷിയും ബലവും കിട്ടാനും ബീജത്തിന്റെ countum, motlittyum കൂട്ടാനും എന്ത് കഴിക്കണം

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: