274 | അര്‍ശസ് | PILES

  • ഞാവലിന്‍റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീര് അര്‍ശസിനു നല്ലതാണ്.
  • ഞാവലിന്‍റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ ചെറുകടലാടിയോ താര്‍താവലോ അരച്ച് ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുന്നത്‌ അര്‍ശസ്സിന് അത്യുത്തമമാണ്.
274 | അര്‍ശസ് | PILES
274 | അര്‍ശസ് | PILES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: