269 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

  • വെളുത്ത ആവണക്കിന്‍റെ തളിരില (മുകുളം) അല്‍പ്പം ജീരകവും അല്‍പ്പം മഞ്ഞളും ചേര്‍ത്തരച്ചു പാലില്‍ കൊടുത്താല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും. ഒരൊറ്റത്തവണ കൊണ്ടുതന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും. വരട്ടു മഞ്ഞളും പച്ചമഞ്ഞളും ഉപയോഗിക്കാം. തൊട്ടുരിയാടാതെ മരുന്നു കഴിക്കുന്നത്‌ ഉത്തമം. സൂര്യോദയത്തിനു മുമ്പ് മരുന്നു കഴിക്കണം. മരുന്നു കഴിക്കുന്ന ദിവസവും അതിനു ശേഷമുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലും ഉപ്പ്, എണ്ണ, മത്സ്യം, മരച്ചീനി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്.
  • കീഴാര്‍നെല്ലി തൊട്ടുരിയാടാതെ പറിച്ചു പാലില്‍ അരച്ചു സേവിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.
  • കയ്യോന്നി അരച്ചു പാലില്‍ സേവിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.
269 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE
269 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s