267 | അര്‍ശസ് | PILES

90 ഗ്രയിന്‍ കുരുമുളക് ഒരു ഔണ്‍സ് കയ്യോന്നിയുടെ നീര് ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് കഴിച്ചാല്‍ അര്‍ശസ് ശമിക്കും.

(ഈ ഔഷധം മേല്‍പ്പറഞ്ഞ അനുപാതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാക്കി ഗുളികയാക്കി ഉരുട്ടി തണലില്‍ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചും കഴിക്കാം)

267 | അര്‍ശസ് | PILES
267 | അര്‍ശസ് | PILES

 

 

 

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s