262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS

മുരിങ്ങയുടെ തളിരില ഉപ്പു ചേര്‍ത്തരച്ചു തോരെത്തോരെ കഴുത്തില്‍ പുറംപടയിടുക.

കട് ഫലാദി കഷായം അല്ലെങ്കില്‍ ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം ഉള്ളില്‍ കഴിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്.

262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS
262 | ടോൺസിലൈറ്റിസ് |TONSILLITIS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s