260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

  • തുമ്പയിലനീര് രണ്ടു തുള്ളി വീതം രണ്ടു മൂക്കിലും നസ്യം ചെയ്യുക.
  • കയ്യോന്നിനീര് രണ്ടു തുള്ളി വീതം രണ്ടു മൂക്കിലും നസ്യം ചെയ്യുക.
  • പത്യാക്ഷധാത്ര്യാദികഷായം നല്ലതാണ്.
260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്
260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “260 | ശിരസ്സില്‍ കഫക്കെട്ട്”

  1. “”ഈ പ്രയോഗം ആരുംസ്വന്തം ചെയ്യരുത് ആയുര്‍വേദ വൈദ്യന്‍റെ നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രംപാടുള്ളൂ മരിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്”” സാര്‍ facebookil ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ്‌ കണ്ടു വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാമോ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s