259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA

കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേയ്ക്ക് കാഴ്ച്ചാസിഗ്നലുകൾ എത്തിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക് നാഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ കേടുപാടുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഗ്ലോക്കോമ (Glaucoma). ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്ന കണ്ണിന് അന്ധതയുണ്ടാക്കും.

കറുത്ത മുട്ടനാടിന്‍റെ കരള്‍ കഞ്ഞുണ്ണിനീരില്‍ എഴാവര്‍ത്തി പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചു നിത്യവും കഴിക്കുക.

259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA
259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “259 | ഗ്ലോക്കോമ | GLAUCOMA”

  1. Namaskaram

    I am given eye drops for suspected glaucoma and using it for almost 10 years. can I stop it and use this medicine given above for glaucoma? is this available with any pharmacy? how long we need to take this medicine? please advise

    Jayaprakash

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s