256 | പ്രമേഹം | DIABETES

  • നെല്ലിക്കാനീരും, അമൃതിന്‍നീരും സമമെടുത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ മഞ്ഞള്‍പ്പൊടിയും ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം ശമിക്കും.
  • പേരാലിന്‍റെ തോലും വെള്ളവും 1:10 അനുപാതത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം ശമിക്കും.
256 | പ്രമേഹം | DIABETES
256 | പ്രമേഹം | DIABETES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s