254 | പാന്‍ക്രിയാസില്‍ കല്ല്‌ | PANCREATIC STONES

പാന്‍ക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയില്‍ കാല്‍സ്യം അടിഞ്ഞ് കല്ലുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ കല്ലുകള്‍ പാന്‍ക്രിയാസില്‍ നിന്നും ചെറുകുടലിലേയ്ക്കുള്ള ദഹനരസങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ മുരിങ്ങവേരിന്‍ നീര് അരത്തുടം പശുവിന്‍പാലില്‍ ചേര്‍ത്തു നിത്യവും സേവിക്കുന്നത് പാന്‍ക്രിയാസിലെ കല്ലുകള്‍ മാറാന്‍ സഹായകമാണ്.

254 | പാന്‍ക്രിയാസില്‍ കല്ല്‌ | PANCREATIC STONES
254 | പാന്‍ക്രിയാസില്‍ കല്ല്‌ | PANCREATIC STONES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s