253 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASE

ഗോതമ്പും നീര്‍മരുതിന്‍തോലും ചേര്‍ത്തു പൊടിച്ച് എള്ളെണ്ണ, നെയ്യ്, ശര്‍ക്കര, പാല്‍ ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ചേര്‍ത്തു പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുന്നത്‌ ഹൃദ്രോഗം മാറാന്‍ നല്ലതാണ്.

253 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASE
253 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASE

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s