247 | കൂര്‍ക്കം വലി | SNORING

കാ‍ന്താരിച്ചീനിയുടെ ഇല അരച്ചു മൂക്കിന്‍റെ പുറത്തു പുരട്ടിയാല്‍ കൂര്‍ക്കംവലി ശമിക്കും. രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ പോകും മുമ്പ് പുരട്ടിയാല്‍ മതിയാകും. കുറച്ചു കാലം മുടങ്ങാതെ പുരട്ടിയാല്‍ പൂര്‍ണ്ണശമനം സാധ്യമാണ്.

247 | കൂര്‍ക്കം വലി | SNORING
247 | കൂര്‍ക്കം വലി | SNORING

പീനസം (Sinusitis) മാറാനും കാ‍ന്താരിച്ചീനിയുടെ ഇല അരച്ചു മൂക്കിന്‍റെ പുറത്തു പുരട്ടിയാല്‍ മതിയാകും.

(ഈ ഔഷധപ്രയോഗം കൊണ്ട് മൂക്കിന്‍റെ വളഞ്ഞ പാലം വരെ നേരെയാകുമെന്ന് അനുഭവസാക്ഷ്യം)

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: