244 | അര്‍ശസ് | വേരിക്കോസ് വെയിൻ | Varicose veins | Piles

244 | അര്‍ശസ് | വേരിക്കോസ് വെയിൻ | Varicose veins | Piles
244 | അര്‍ശസ് | വേരിക്കോസ് വെയിൻ | Varicose veins | Piles

നിലമ്പരണ്ട സമൂലം അരച്ച്, പശുവിന്‍ പാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ അര്‍ശസ്, വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നിവ ശമിക്കും.

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “244 | അര്‍ശസ് | വേരിക്കോസ് വെയിൻ | Varicose veins | Piles”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s