232 | അര്‍ശസ് | PILES

1 | ഉങ്ങിന്‍റെ തളിരില തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ചേര്‍ത്ത് ഉപ്പേരി | തോരന്‍ വെച്ച് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിക്കുക.

2 | കൂവളത്തിന്‍റെ പച്ചക്കായ കനലില്‍ ഇട്ടു ചുട്ടു കഴിക്കുക.

232 | അര്‍ശസ് | PILES
232 | അര്‍ശസ് | PILES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: