231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME

നാടന്‍ കോഴിയുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള, ഒരു കദളിപ്പഴം, ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ എള്ള് എണ്ണ, ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ വെണ്ണ – നല്ലതു പോലെ അരച്ച് ഇടവിട്ടു കഴിക്കുക.

231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME
231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s