230 | പ്രമേഹം | ബീജശേഷിയില്ലായ്മ | അനപത്യദോഷം | DIABETES

പ്രമേഹം മൂലം ബീജശേഷിയില്ലായ്മ – അനപത്യദോഷം | DIABETES + ASTHENOSPERMIA

നെല്ലിക്കയും ജാതിക്കാപ്പരിപ്പു നാലായി കീറിയതും തുല്യയളവില്‍ എടുത്ത്,  ശുദ്ധമായ കാരെള്ളാട്ടിയ എണ്ണയില്‍ ഇട്ടുവെച്ച്, ഇരുപത്തിയൊന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്,  ദിനവും അതില്‍ ഒരു നെല്ലിക്കയും ജാതിക്കാപ്പരിപ്പിന്‍റെ നാലിലൊരു ഭാഗവും അതില്‍ നിന്നെടുത്ത ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ എണ്ണയും ചേര്‍ത്ത് ഒരു മണ്ഡലകാലം സേവിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം മൂലം  ബീജശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകാതെ വിഷമിക്കുന്ന പുരുഷന് പ്രമേഹം തീര്‍ത്തും പോകുന്നതും അനപത്യദോഷം മാറുന്നതുമാണ്.

ഇത് ദിവ്യൗഷധരഹസ്യം.

മണ്ഡലം എന്നാല്‍ മുടങ്ങാതെ 41 ദിവസം എന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

230 | പ്രമേഹം മൂലം  ബീജശേഷിയില്ലായ്മ | അനപത്യദോഷം DIABETES + ASTHENOSPERMIA
230 | പ്രമേഹം മൂലം ബീജശേഷിയില്ലായ്മ | അനപത്യദോഷം
DIABETES + ASTHENOSPERMIA

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: