229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS

അറുപതു ഗ്രാം ഞാവല്‍ത്തൊലി പന്ത്രണ്ടു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തില്‍ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചെടുക്കുന്ന കഷായം തേന്‍ മേമ്പൊടി ചേര്‍ത്ത് മൂന്നു നേരം അര ഗ്ലാസ്സ് വീതം കഴിക്കുക.

അതിസാരം ഉദരരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഈ കഷായം കൊണ്ട് ശമിക്കും.

229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS
229 | പ്ലീഹോദരം | SPLEEN CIRRHOSIS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: