228 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

കൂവളക്ഷാരം എള്ളെണ്ണ ചേര്‍ത്തു കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മാറും.

സ്തംഭനം, പാര്‍ശ്വവേദന എന്നിവയ്ക്കും ഉത്തമം.

കൂവളത്തിന്‍റെ ഇല/വേര്/തൊലി/പൂവ്/കായ കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയെടുത്ത് ആ ചാമ്പല്‍ വെള്ളത്തില്‍ ലയിപ്പിച്ച് അരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലായനി വറ്റിച്ചെടുത്താല്‍ ക്ഷാരം കിട്ടും.

228 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES
228 | ഹൃദ്രോഗം | HEART DISEASES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: