223 | പനി | FEVER

വിഴാലരിക്കാമ്പ് തേനില്‍ അരച്ച് കവിള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ പനി മാറും

വിഴാലരി കുത്തുമ്പോള്‍ അതിനകത്ത് ഒരു കാമ്പ് കിട്ടും. അത് തേനില്‍ അരച്ച് കവിള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ മതി. കുറച്ച് ഉമിനീര്‍ ഇതു കലര്‍ന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ പനി പോകും. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി വയര്‍ അല്‍പ്പം ഇളകിപ്പോകും. അതീവ ഫലപ്രദമായ വിശേഷവിധിയായ ഒരു ഔഷധമാണിത്.

223 | പനി | FEVER
223 | പനി | FEVER

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s