222 | പനി | ജ്വരം | FEVER

പൂവാംകുറുന്തല്‍ (സഹദേവി) സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് മോരിലോ അരിക്കാടിയിലോ സേവിച്ചാല്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സകലവിദ്രധികളും (മുഴകള്‍ – CYST) അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പനിയും ശമിക്കും.

പൂവാംകുറുന്തല്‍ കിഴികെട്ടി അരിയോടൊപ്പമിട്ടു വേവിച്ച കഞ്ഞി ചൂടോടെ കഴിച്ചാലും പനി ശമിക്കും.

222 | പനി | ജ്വരം | FEVER
222 | പനി | ജ്വരം | FEVER

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s