216 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE

നെല്ലിമരത്തിന്‍റെ തൊലി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില്‍ മഞ്ഞളരച്ചതും തേനും ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ അസ്ഥിസ്രാവം ശമിക്കും.

ലോഹം തൊടാതെ നെല്ലിമരത്തിന്‍റെ തൊലി എടുക്കുന്നത് നന്ന്.

216 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE
216 | വെള്ളപോക്ക് | അസ്ഥിയുരുക്കം | LEUCORRHOEA | WHITE DISCHARGE

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: