210 | പനി | ജ്വരം | FEVER

  1. ഒരു തുടം ചെന്തെങ്ങിന്‍ കരിക്കിന്‍ വെള്ളത്തില്‍ ഒരു പിടി തുമ്പപ്പൂവ് അരച്ചു കലക്കി സേവിച്ചാല്‍ ഏതു പനിയും മാറും.
  2. പൂവാംകുറുന്തില സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് മോരില്‍ കഴിച്ചാല്‍ പനി മാറും.
210 | പനി | ജ്വരം | FEVER
210 | പനി | ജ്വരം | FEVER

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s