208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS

എരിക്ക് സമൂലം ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ദ്രാവകം സകല പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യൌഷധമാണ്.

208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS
208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s