207 | മുലപ്പാല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍

പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയ്ക്ക് മുലപ്പാല്‍ കുറവാണെങ്കില്‍ ഇലഞ്ഞിയുടെ പൂവ്, ഇലിപ്പയുടെ പൂവ് അല്ലെങ്കില്‍ വിത്ത്, ഇരട്ടിമധുരം ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും പാല്‍ക്കഷായം വെച്ച് പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്തു സേവിച്ചാല്‍ മതി, മുലപ്പാല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും.

പാല്‍ക്കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി: മരുന്ന്‍ 60 ഗ്രാം, ചെറുതായി മുറിച്ച്, ചതച്ച്, തുണി കൊണ്ടു കിഴി കെട്ടി 300 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി, കിഴി പിഴിഞ്ഞു മാറ്റി, രാവിലെയും വൈകിട്ടും 150 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ വീതം കഴിക്കണം.

ഒരു നേരത്തേക്ക് 30 ഗ്രാം മരുന്നും, 150 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ പാലും, അര ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാം.

207 | മുലപ്പാല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍
207 | മുലപ്പാല്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s