206 | ഗര്‍ഭരക്ഷ – ഒന്നാം മാസം | PREGNANCY CARE – FIRST MONTH

ഇരട്ടിമധുരം, ചെറുതേക്കിന്‍വേര്, അടപതിയന്‍ കിഴങ്ങ്, ദേവതാരം ഇവ സമം ചേര്‍ത്തു പാല്‍ക്കഷായം വെച്ചു രാവിലെയും വൈകിട്ടും സേവിക്കുക. പാല്‍ക്കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി: മരുന്നുകള്‍ സമമെടുത്ത് ആകെ 60 ഗ്രാം, ചെറുതായി മുറിച്ച്, ചതച്ച്, തുണി കൊണ്ടു കിഴി കെട്ടി 300 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ പശുവിന്‍പാലും ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ചേര്‍ത്തു കാച്ചി പാലളവാക്കി, കിഴി പിഴിഞ്ഞു മാറ്റി, രാവിലെയും വൈകിട്ടും 150 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ വീതം കഴിക്കണം. ഒരു നേരത്തേക്ക് 30 ഗ്രാം മരുന്നും, 150 മില്ലി-ലിറ്റര്‍ പാലും, അര ലിറ്റര്‍ വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മാസം 28 ദിവസം എന്നെടുക്കണം. പത്തു മാസം 280 ദിവസം.

206 | ഗര്‍ഭരക്ഷ - ഒന്നാം മാസം | PREGNANCY CARE - FIRST MONTH
206 | ഗര്‍ഭരക്ഷ – ഒന്നാം മാസം | PREGNANCY CARE – FIRST MONTH

Author: Anthavasi

The Indweller

6 thoughts on “206 | ഗര്‍ഭരക്ഷ – ഒന്നാം മാസം | PREGNANCY CARE – FIRST MONTH”

  1. ഓരോ മാസത്തിനും പ്രത്യേകം പാല്‍ക്കഷായം ഉണ്ട്. തിരഞ്ഞാല്‍ കിട്ടും.

   Like

   1. Swamiji,
    Would you like to tell me the remedies which are used in gastric problems in pregnancy time?
    (In the seventh month of pregnancy)

    Like

   2. ധന്വന്തരം ഗുളിക നല്ലതാണ്. ഒരു വൈദ്യനെ കണ്ടു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s