198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection

1 | ഇലഞ്ഞിത്തൊലി കഷായം വെച്ച് ക്ഷാളനം ചെയ്‌താല്‍ യോനിയിലെ അണുബാധയും ചൊറിച്ചിലും മാറും.

2 | അരയാല്‍ത്തൊലി കഷായം വെച്ച് ക്ഷാളനം ചെയ്താലും യോനിയിലെ അണുബാധയും ചൊറിച്ചിലും മാറും.

198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection
198 | യോനിയിലെ അണുബാധ, ചൊറിച്ചില്‍ | Vaginal Infection

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: