193 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

തെങ്ങിന്‍ കള്ളില്‍ മുന്തിരിങ്ങ ചതച്ചിട്ടു പിഴിഞ്ഞരിച്ചു സേവിച്ചാല്‍ മിക്കവാറും എല്ലാ ത്വക്-രോഗങ്ങളും ശമിക്കും

193 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

193 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in ഗൃഹവൈദ്യം | HOME REMEDIES and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s